phân biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị

Sự giống nhau
Hạch toán kinh doanh tổng hợp (kế toán tài chính) và hạch toán chi phí kết quả (kế toán quản trị) đều là công cụ hữu hiệu cho công tác quản trị kinh doanh của doanh nghiệp.
Phân bỉệt những điểm khác nhau cơ bán
Phân hiệt về các nguyên tắc quy định và chuẩn mực trong hạch toán:
Kế toán tài chính phải tuân thủ các nguyên tắc quy định và chuấn mực trong hạch toán một cách bắt buộc.
Kế toán quản trị được phép vận dụng linh hoạt các nguyên tắc và chuẩn mực quy định tuỳ thuộc yêu cầu của người quản lý chung cư Ecolife Capitol.
Phân biệt vê mặt thông tin:
Các báo cáo kế toán tài chính sử dụng các thông tin (số liệu) dưới dạng tiền tệ
Các báo cáo kế toán quản trị sử dụng cả các thông tin dưới dạng tiền tệ và tài sản vật chất.
Phân biệt về đối tượng phải quan tâm trong hạch toán:
Kế toán tài chính thường quan tâm đến đối tượng tổng thể toàn doanh nghiệp
Kế toán quản trị quan tâm đến cả toàn bộ doanh nghiệp và từng bộ phận kinh doanh từng hợp đồng Chủ đầu tư chung cư Ecolife.
Phân biệt vê mô hình tổ chức kế toán :
Mô hình tổ chức kế toán quản trị phụ thuộc nhiều về đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phụ thuộc vào tính chất công nghệ yêu cầu và trình độ quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Mô hình tổ chức kế toán tài chính phụ thuộc không nhiều vào đặc điểm tổ chức sản xuất công nghệ và trình độ quản lý của doanh nghiệp
Phán biệt về phương pháp sử dụng trong hạch toán:
Phương pháp sử dụng để kế toán quản trị đa dạng và phong phú hơn phương pháp kế toán tài chính. Nghĩa là ngoài những phương pháp chung sử dụng cho các loại kế toán thì kế toán quản trị còn sử dụng những phương pháp riêng khác như: phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; phương pháp phân tích nội thất chung cư Ecolife
Phân biệt về khả năng cung cấp thông tin cho quản lý:
Kế toán quản trị có khả năng cung cấp các thông tin rộng và đa dạng hơn so với kế toán tài chính. Chẳng hạn kế toán quản trị không chỉ cung cấp các thông tin định kỳ của thời gian trong năm tài chính mà nó còn có khả nãng cung cấp các thông tin và tính toán dự báo cho cả thời kỳ tương lai.
Ngoài ra kế toán quản trị còn có tính nhạy bén và tính phân tích cao không bị giới hạn bởi phạm vi và mức độ phân tích và kế toán quản trị phụ thuộc nhiều vào yêu cầu quản lý vào trình độ kỹ thuật xử lý các thông tin.

Reply