Chứng nhận đặc quyền mua cổ phiếu

Chứng nhận đặc quyền mua cổ phiêu sắp phát hành (warrant) Chứng nhận dành cho người sở hữu quyền đăng kí mua cổ phiếu thường trong đợt phát hành mới của một công ti vào một thời điểm nhất định, thường là theo một mức giá ấn định trước. Bản thân các chứng nhận cũng được mua đi bán lại ở các Thị trường Chứng khoán. Tuy tương tự như quyền chọn mua chứng khoán (stock option), Nhưng Chứng nhận đặc quyền nhằm vào các loại cổ phiếu sắp phát hành, giay covnerse chinh hang còn quyền chọn mua chỉ liên hệ đến các loại chứng khoán đang lưu hành trên thị trường.

Chứng nhận đặc quyền mua cổ phiếu

Giá đăng kí mua cổ phiếu (gọi là giá thực hiện – exercise price) thường cao hơn giá thị ưường (và dĩ nhiên cao hơn mệnh giá cổ phiếu), bởi vì Chứng nhận đặc quyền là trò chơi may rủi mà kẻ được lợi sau cùng là công ti phát hành. Chứng nhận đặc quyền mua cổ phiếu ngày càng phổ biến ưong mây năm qua, và các công ti có giày converse nữ thể phát hành Chứng nhận đặc quyền không cần phải phản ảnh chúng trong bảng Tổng kết Tài sản.

Thí dụ công ti w ltd phát hành 100.000 Chứng nhận đặc quyền, mỗi chứng nhận dành cho người sở hữu được quyền mua 5 cổ phiếu thường mệnh giá l£ với giá tổng cộng 20£ vào bất cứ lúc nào, hay vào cấc thời điểm nhất định, cho đến khi chứng nhận bị mất thời hiệu nếu không được thực hiện. Chứng nhận đặc quyền thường được phát hành bởi các công ti có hoạt động kinh doanh mang bản châ't đầu cơ, như các công ti khai thác mỏ vàng chẳng hạn. Người mua Chứng view more nhận đặc quvền có thể mua cổ phiếu nêu công ti chứng tỏ có khả năng sinh lợi và sẽ để cho Chứng nhận đặc quyền mất thời hiệu nếu công ti không có khả năng này.

7. Mua đứt / thôn tính (takeover) Ý đồ của công ti nhằm nắm quyền kiểm soát một công ti khác. Chào giá để mua đứt có thể gồm toàn tiền mặt hoặc gồm một phần bằng tiền mặt và một phần là cổ phiếu mới phát hành của công ti thôn tính (raider company). Giá thầu mua cổ phiếu của công ti nạn nhân / mục tiêu (victim/target company) thường cao hơn giá hiện hành của chúng trên Thị trường Chứng khoán. Thầu mua đứt có thể có điều kiện hay vô điều kiện. Trong trường hợp mua đứt có điều kiện, công ti thôn tính sẽ chi trả tiền theo giá thầu nếu như nó mua được đủ số cổ phiếu để kiểm soát được công ti mục tiêu.

Reply